Sufler

Sufler - program terminarz

Okno główne
Pasek narzędzi
Okno wprowadzania danych
Okno przypomnienia
Zadania przeterminowane
Zadania dnia
Parametry programu
Instalacja
Wymagania sprzętowe i systemowe

Główne okno programu - kalendarz

Sufler jest terminarzem komputerowym. Ma on za zadanie przypominać o zaplanowanych zadaniach. Lista zadań sprawdzana jest co minutę i wyświetlane jest przypomnienie i powiadomienie sygnałem dźwiękowym. Program pozwala przeglądać wszystkie zadania, zadania z danego dnia i zadania przeterminowane. Umożliwia również wprowadzanie notatek. Notatka jest to forma informacji co do której nie jest wywoływane przypomnienie.


Poniżej widok głównego okna programu:
Okno główne
Na kalendarzu bieżący dzień zaznaczony jest w pogrubionej ramce a dzień aktywny narysowany z "cieniem". Dzień aktywny jest to dzień dla którego można obejrzeć listę zadań przez wciśnięcie Enter.
Ponieważ lista zadań sprawdzana jest co minutę, przypomnienie o zadaniu nie wywołuje się z dokładnością co do sekundy lecz w zaplanowanej minucie (w ciągu 60 sekund zaplanowanej minuty zegarowej). Również przeterminowane zadanie pojawia się na liście przeterminowanych dopiero w następnej minucie zegarowej.
Jeżeli ustawione jest zadanie cykliczne i zostanie potwierdzone, to w zadaniu zmienia się data na następny przypadający termin wykonania. Jeżeli nie potwierdzono, to zadanie zostaje jako przeterminowane (cykliczne). W zadaniach cyklicznych przeterminowanych wielokrotnie pokazywany jest najstarszy termin wykonania.
Jeżeli w oknie przypomnienia wpisano "przypomnij za" a zadanie jest cykliczne, to zostaje wpisane jednorazowe zadanie w podanym terminie a zadanie cykliczne pozostaje ze zmienioną datą wykonania na najbliższy przypadający termin wykonania.
Za każdym razem jeżeli odłożono zadanie, to na początku komunikatu zostaje dopisany wykrzyknik (!).
Jeżeli podczas przeglądania lub edycji zadań wywoła się przypomnienie, to należy zamknąć okno dialogowe i otworzyć ponownie aby mieć pewność, że dane są aktualne ponieważ podczas wywołania przypomnienia nie są aktualizowane otwarte okna dialogowe.
Dni w których wpisane są notatki, na kalendarzu oznaczone są literą "N" a dni w których wpisane są zadania oznaczone są kolorem zdefiniowanym w oknie "Parametry programu" (domyślnie bordowy).
Góra strony

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi
Opis przycisków umieszczonych na pasku narzędzi.
Kolejno od lewej przyciski oznaczają:
- Przestawienie widoku kalendarza o rok do tyłu
- Przestawienie widoku kalendarza o miesiąc do tyłu
- Przestawienie widoku kalendarza o miesiąc do przodu
- Przestawienie widoku kalendarza o rok do przodu
- dodanie nowego zadania lub notatki
- wyświetlenie listy wszystkich zadań
- wyświetlenie listy zadań przeterminowanych
- wyświetlenie wszystkich notatek.
- informacja o programie
Zadania z wybranego dnia można oglądnąć przez podwójne kliknięcie w kratce dnia na kalendarzu lub ustawienie dnia aktywnego i wciśnięcie enter.
Góra strony

Okno wprowadzania danych.

Zadanie Notatka
Komunikat przypomnienia (zadanie) wprowadzamy w oknie jak po lewej stronie (pierwszym) a notatkę w oknie jak po prawej stronie (drugim). Czy jest to przypomnienie czy notatka decyduje znacznik "Notatka" nad przyciskiem "Dodaj". Jego zaznaczenie lub odznaczenie powoduje zmianę wyglądu okna.
Notatka składa się z daty i treści. Jest to informacja zapisana w bazie danych i dostępna w oknie "Notatki" z menu "Akcja->Notatki"o której użytkownik nie jest powiadamiany przypomnieniem. Każda notatka może być zmieniona w zadanie (przypomnienie) i odwrotnie.

W polu "Komunikat" można wpisać poniższe komendy, które program Sufler wykona:
[ut] - ukryj tekst - tekst za tą komendą nie będzie widoczny w oknach dialogowych, tylko kropki (widoczny tylko w trybie edycji).
[uk] - ukryj tekst i kropki - j.w. + nie widoczne kropki.
[up] "dysk:\ścieżka\program.exe" "parametry" "dysk:\katalog roboczy" - uruchom program.
[zk] - zamknij komputer (system).
[zb] - zamknij bezwzględnie komputer (system). Nie zapisane informacje zostaną utracone.
UWAGA: komendy [zk] i [zb] działa tylko w systemach Win NT, 2000 i XP.

Komendą jest ciąg znaków w nawiasach kwadratowych wraz z nawiasami.
Przykłady komendy [up] :
- uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej i otwarcie serwisu Sufler:
[up] "http://www.sufler.republika.pl"
- otwarcie podanego dokumentu w MSWord:
[up] "c:\temp\dokument.doc"
- poniższe wszystkie 3 przykłady pokazują otwarcie w notatniku dokumentu tekstowego "plik.txt" na dysku "d:" :
[up] "notepad" "d:\plik.txt"
[up] "notepad" "plik" "d:\"
[up] "c:\windows\system32\notepad.exe" "plik" "d:\"
- wysłanie e-mail'a na adres ktos@serwer.pl
[up] "mailto:ktos@serwer.pl"

UWAGA: Jeżeli jakieś zadanie zostało wywołane i czeka na potwierdzenie, to nie może być wykonane następne zadanie. Okna przypomnienia są oknami modalnymi.
Dwie pierwsze komendy są przetwarzane zarówno w notatkach jak i zadaniach, natomiast [up] i [zk] tylko wtedy jeżeli są zapisane jako zadanie. W notatkach, są wyświetlane ale nie są przetwarzane.
Jeżeli w jednym komunikacie jest wpisanych kilka komend, zostanie przetworzona tylko pierwsza od lewej strony. Przed komendą i za komendą może być wpisany dowolny tekst.
Góra strony

Okno przypomnienia.

Obrazek pierwszy (po lewej stronie) pokazuje wywołane zadanie cykliczne.
Obrazek drugi (po prawej stronie) pokazuje wywołane zadanie jednorazowe które będzie odłożone (wpisane parametry "Przypomnij za").
Przypomnienie Przypomnienie2
Po wywołaniu się przypomnienia należy podjąć jedną z poniższych akcji przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku:
- "Zrobione" - jeżeli zadanie zostało wykonane. Wówczas zadanie jednorazowe jest kasowane a cykliczne ustawione na następny termin.
- "Nie zrobione" - jeżeli zadanie nie zostało wykonane. Wówczas zadanie zostaje jako zadanie przeterminowane.
- "Przypomnij za" - jeżeli zadanie nie zostało wykonane i chcemy uruchomić przypomnienie za ustalony czas. Należy wpisać odpowiednie dane. Po wpisaniu parametrów przypomnienia, nazwa przycisku "Zrobione" zamienia się na "Przypomnij za" co widać na obrazku po prawej stronie. Po naciśnięciu tego przycisku, jeżeli zadanie jest jednorazowe zostaje ustawione na podany termin a jeżeli zadanie jest cykliczne, to zostaje wpisane nowe zadanie jednorazowe w podanym terminie a zadanie cykliczne pozostaje i zostaje ustawione na następny termin wykonania.
- "Zrobione - nie powtarzaj więcej" - jeżeli zadanie cykliczne zostało wykonane i nie chcemy być już dłużej powiadamiani. Przycisk ten jest aktywny tylko dla zadań cyklicznych (obrazek po lewej stronie).
Góra strony

Zadania przeterminowane

Przeterminowane
UWAGA: Nastąpiła zmiana znaczenia kolorów w oknie "Przeterminowane zadania" od wersji 1.0.
Obecnie kolory oznaczają:
kolor czerwony - zadanie przeterminowane z którym użytkownik był już zapoznany
kolor ciemno czerwony - zadanie przeterminowane ostatnio.

Jeżeli komputer był wyłączony i przeterminowały się jakieś zadania, to o ile w parametrach ustawiono (domyślnie jest ustawione) opcję "Wszystkie razem" w grupie "Po starcie przeterminowane pokazuj", to pojawia się okno jak wyżej. Kolorem ciemno czerwonym zaznaczone są zadania przeterminowane ostatnio, czyli od ostatniego przeglądania okna "Przeterminowane zadania". Kolorem jasno czerwonym zaznaczone są zadania przeterminowane z którymi użytkownik już był zapoznany. Po zamknięciu okna "Przeterminowane zadania" wszystkie zadania zaznaczone kolorem ciemno czerwonym zostają zamienione na kolor jasno czerwony - program uznaje, że użytkownik zapoznał się z zadaniami przeterminowanymi.
Jeżeli w parametrach w grupie "Po starcie przeterminowane pokazuj" zaznaczona jest opcja "Pojedynczo", to po uruchomieniu programu użytkownik jest informowany pojedynczymi przypomnieniami dla każdego przeterminowanego zadania. Dodatkowo jeżeli zaznaczony jest znacznik "Tylko raz", to powiadomienia ukazują się tylko dla tych zadań z którymi użytkownik nie był jeszcze zapoznany (przeterminowane ostatnio).
Góra strony

Zadania dnia

Zadania dnia
Po dwukrotnym kliknięciu na dany dzień w kalendarzu, wyświetlane jest powyższe okno z zadaniami na wybrany dzień.
Znaczenie kolorów zadań przeterminowanych jak w oknie "Przeterminowane zadania". Dodatkowo w tym oknie występują jeszcze dwa kolory.
kolor czerwony - zadanie przeterminowane z którym użytkownik był już zapoznany
kolor ciemno czerwony - zadanie przeterminowane ostatnio
kolor czarny - zadanie przyszłe
kolor zielony - notatka
Góra strony

Okno parametrów programu

Parametry
W oknie z parametrami program można dostosować do własnych upodobań.
Można włączyć lub wyłączyć:
- automatyczne zapisywanie danych.
- zapisywanie ustawienia okna przy wyjściu z programu. Zapisywane są wielkość i położenie okna, stan włączenia/wyłączenia paska stanu i narzędzi, położenie paska narzędzi.
- ukrywanie okna po uruchomieniu programu.
Można ustawić:
- wielkość czcionki kalendarza
- czy komunikaty z zadaniami przeterminowanymi mają być wyświetlane czy nie, jeżeli tak to czy pojedynczo czy wszystkie razem a jeżeli pojedynczo, to można zdecydować czy komunikaty mają pojawiać się zawsze, czy tylko raz.
- kolor dni z zadaniami przez ustawienie składowych RGB (Czerwony, Zielony, Niebieski). Wartości od 0 do 255.
Przykłady kolorów:
- bordowy (domyślny): RGB (220, 190, 170)
- zielony RGB (180, 240, 180)
- żółty RGB (245, 245, 150)
- niebieski RGB (180, 245, 245)
Góra strony

Instalacja

Program nie wymaga instalacji. Wystarczy go skopiować na dysk i uruchomić.
W linii poleceń, w skrócie do programu lub pliku wsadowym *.bat można określić nazwę pliku (wraz ze ścieżką) jaki ma być otwarty po uruchomieniu programu. Jeżeli nie podano parametru, to program próbuje otwierać plik "default.ds" w katalogu uruchomienia programu.
Od wersji 1.2.5 ustawienia programu zapisywane są w pliku sufler.ini a nie w rejestrze Windows. Jeżeli na komputerze którym uruchomiono Suflera w wersji 1.2.5 była używana starsza wersja programu, to podczas pierwszego uruchomienia, ustawienia z rejestru przepisywane są do pliku .ini. Plik ten utworzy się w katalogu w którym jest program (sufler.exe). Klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\JZI zostanie usunięty z rejestru.
Instalacja nowej wersji polega na zamianie pliku sufler.exe. Jeżeli nowa wersja programu łączy się ze zmianami w strukturze bazy i potrzebna jest konwersja bazy danych do nowego formatu, to po uruchomieniu programu wyświetlany jest komunikat informujący o tym. Należy nacisnąć przycisk "OK". Po konwersji, baza danych nie będzie mogła być obsługiwana w starszych wersjach programu.
Góra strony

Wymagania sprzętowe i systemowe

Pentium 200MHz, 16MB RAM. Na słabszym sprzęcie nie był testowany, powinien jednak działać.
Pracuje pod systemami: Windows 9x/Me/2000/XP
Najniższa zalecana rozdzielczość ekranu do pacy z Suflerem wynosi 800x600. Przy mniejszej rozdzielczości okna (szczególnie okno wprowadzania danych) mogą być zbyt duże aby w całości wyświetlały się na ekranie.
Góra strony


JZI Sufler 2005 - 2008